Algemene voorwaarden & Privacy

PRIVACYVERKLARING

Gegevensprivacy is van groot belang voor Modestique en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Modestique is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Bedrijfsregistratie: Modestique
KVK nummer: 93543697

Waar slaan we uw gegevens op?

Uw persoonsgegevens worden bij onze veilig, d.w.z. gecodeerd opgeslagen en overgedragen. Dat geldt voor uw bestelling en ook voor het inloggen van klanten. Wij gebruiken daarvoor het encryptiessysteem SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Modestique geeft uw gegevens alleen door als dat volgens de Duitse en Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming is toegestaan. Wij werken nauw samen met enkele dienstverleners, zoals op het gebied van klantenservice, met technische dienstverleners (bijv. bediening van computercentra) of logistieke bedrijven (bijv. koeriersbedrijven zoals PostNL). Deze dienstverleners mogen uw gegevens in principe alleen onder bijzondere voorwaarden in onze opdracht verwerken. Wanneer wij deze opdrachtverwerkers inzetten, ontvangen de dienstverleners alleen in de omvang en gedurende die periode toegang tot uw gegevens, die nodig is om de betreffende opdracht uit te voeren.

We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Modestique& voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang:
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met Modestique die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit:
Wanneer Modestique uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie:
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Als u een Modestique account heeft, kunt u uw persoonsgegevens aanpassen op uw account.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door Modestique verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:

* u hebt een lopende zaak met de klantenservice
* u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
* u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij Modestique, ongeacht de betalingswijze
* u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
* uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor overleden klanten
* indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang van Modestique. Modestique zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, met inbegrip van profielanalyse voor direct marketingdoeleinden.

Indien u niet langer direct marketing wenst te ontvangen, kunt u:
* de instructies volgen in elke marketingmail

Recht op restrictie:
U hebt in de volgende omstandigheden het recht om Modestique te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

* als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van Modestique, beperkt Modestique elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang,
* indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet Modestique elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens,
* als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens,
* als Modestique de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom hebben we een toegewijde klantenservice die uw vragen met betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelt. U kunt onze medewerkers altijd bereiken via klantenservice@modestique.nl

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat Modestique uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website Modestique.nl (Website) en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Modestique.nl

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
2.2 Modestique.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terug betaald.

Artikel 3 – Gegevens
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.
3.2 Modestique.nl garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
3.3 Modestique.nl zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.
3.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de Website.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van Modestique.nl van uw bestelling.
4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Modestique.nl is geaccepteerd.

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de Website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn is maximaal 10 dagen.
5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.
5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 10 dagen hebt u het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail aan Modestique.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 6 – Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal Modestique.nl het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 7 – Afkoelingsperiode
7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Modestique.nl zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.
7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.
7.3 Beauty producten, beachwear en lingerie worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door Modestique.nl

Artikel 8 – Garanties
8.1 Modestique.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.
8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
8.3 Indien binnen 3 werkdagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de Website vermelde specificaties, zal Modestique.nl binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Modestique.nl ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 3 werkdagen.
8.4 Na verloop van de in artikel 9.3 genoemde garantietermijn is Modestique.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Modestique.nl, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
Modestique.nl blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 – Betaling
10.1 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met Apple Pay, iDeal, Klarna of d.m.v. uw creditcard.
10.2 Modestique.nl gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.

10.3 Indien u uw bestelling afrekent via de beschikbare betaalopties (bijvoorbeeld Klarna) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van de betaaldiensten. Deze vind u op de website van de betreffende betaaldiensten.

Artikel 11 – Incassokosten
Als je in gebreke blijft aan u betalingsverplichtingen te voldoen, kan Modestique.nl niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Modestique.nl moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als Modestique.nl kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
12.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Modestique.nl, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Modestique.nl niet gelieerd is.
12.2 U mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
12.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
12.4 U mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1 Indien door Modestique.nl geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Modestique.nl jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.
13.2 De aansprakelijkheid van Modestique.nl voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.

13.3 Modestique.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Modestique.nl , waaronder de Website, door een derde.

13.4 Op de Website worden weleens diverse programma’s, sterren en de bladen genoemd. U dient u te realiseren dat Modestique.nl een onafhankelijke partij is. Modestique.nl is op geen enkele wijze, commercieel of anderszins, gelieerd aan deze programma’s, sterren en/of bladen. Modestique.nl heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze programma’s en bladen of over de gedragingen van de sterren en kan daarvoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.
13.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Modestique.nl of haar ondergeschikten.

Artikel 14 – Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15 – Verwijzingen
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Modestique.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. Modestique.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 16 – Diversen
16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
16.2 De administratie van Modestique.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
16.3 Modestique.nl is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
16.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Modestique.nl zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Modestique.nl aangepast worden. Modestique.nl adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.